• Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

ממשק ל-GIS

פיתוח ממשק בין  המודול הגיאוגרפי לבין מערכת המוקד על מנת להעביר נתונים ולקבל נתונים במערכת.