• Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

מערכת פניות ציבור

פניות הציבור בעירייה עוסקת בפניות של התושבים על המערכת העירונית בכל הנושאים הקשורים במגוון תחומי הפעילות והעשייה של העירייה, כגון בעיות תפעוליות, גינון, תאורה, הנדסה, חינוך, רווחה וכו`.